slideshow 1

Blogs

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu uued liikmed on OPTI Personaliarendus ja Belbin Eesti.

Eesti Koolitus ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatus kinnitas 14. augustil toimunud koosolekul liidu uuteks liikmeteks OPTI Personaliarendus OÜ ja Belbin Eesti (Zirkel OÜ).

Juhatuse esimehe Mati Ilissoni sõnul on liikmeskonna kasv tervitatav ja oluline. Selle tulemusel kasvab liidu võimekus rääkida kaasa täiskasvanuhariduse teemadel. Samuti lisab see ettevõtetele ja organisatsioonidele kindlustunnet koolituspartneri valikul, kuna liidu liikmed juhinduvad ühistest kvaliteedinõuetest ja eetikapõhimõtetest.

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit käsitles tulevikusuundumusi.

13. juunil toimus Viimsi Rannarahvamuuseumis Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu arengupäev, kus käsitleti tulevikusuundumusi ja arutleti liidu edasise arengu teemal.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede tegi ettekande teemal „Elukestva õppe korraldus ja tööturu vajadus“. Ettekandele järgnenud arutelus tõdeti vajadust tõhustada koostööd ja lepiti kokku järgmistes sammudes.

Liidu arengusuundade alane arutelu oli elav ja sisukas ning andis juhatusele mitmeid olulisi sisendeid uueneva strateegia väljatöötamisel.

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, vaadati tulevikku ja valiti uus juhatus.

27. veebruaril Tallinnas toimunud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, käsitleti edasisi tegevussuundi ja valiti uus juhatus.

Üldkoosolekul tõdeti, et liidu senised tegevused on heaks lähtekohaks edasisel arenguteel. Juhatuse esimehe Kaido Vestbergi sõnul on organisatsioon oma tegevusega tõestanud selle vajalikkust. Samuti on liitu ja liidu  esindajaid järjest enam kaasatud erinevatesse koostöövõrgustikesse ja töörühmadesse.

IPR ja riigiabi KFL fookuses

Tänasel KFL juhatuse koosolekul arutasime koos advokaadibüroo Triniti spetsialistidega intellektuaalse omandi kaitse (IPR) ja riigiabi teemasid.

Mõlemaid teemasid käsitleme KFL arenduspäeval 5. mail 2016. Siis teeme kokkuvõtte siiani tehtust, kuulame erinevate ametkondade arvamusi ja süveneme enam teemasse

Kinnisvarakool on nüüd Eesti Omanike keskliidu Kodukaardi partner

Alates 19/08/15 on Kinnisvarakool Eesti Omanike keskliidu Kodukaardi partner

Kodukaart on Omanike Keskliidu liikmekaart, millega saab soodustusi enam kui 110 ettevõttes.  Kodukaardiga saad soodustusi kodumajapidamisega seotud ettevõtetes – ehitus- ja remondikaupade müüjad,sisustusärid ja paljud teised teenusepakkujad ning kauplused.

Kodukaardi saamiseks peab olema organisatsiooni liige.

Märksõnaga Kodukaart on Kinnisvarakooli koolitused tavahinnast -15%.

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolek kinnitas kvaliteedi- ja eetikanõuded ning valis uue juhatuse.

18. veebruaril Tallinnas toimud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul võeti vastu eetikakoodeks, kinnitati kvaliteedinõuded ja valiti uus juhatus.

Dokumentide vastuvõtmisega ühtlustati erinevate firmade poolt kasutusel olnud eetika- ja kvaliteetinõuded. Juhatuse liige Kaido Vestbreg:  „See oli kauaoodatud samm, et olla senisest veelgi usaldusväärsem partner oma klientidele.  Me usume, et nende printsiipidega ühinevad ka teised antud valdkonnas tegutsevad ettevõtted“.

Juhatuse liikmeteks valiti Kaido Vestberg, Aleksander Kotchubei ja Mati Ilisson.

Eesti Kvaliteediühing ja Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) teevad koostööd koolitus- ja konsultatsioonifirmadele kvaliteedi miinimumnõuete väljatöötamisel.

Eilsel KFL juhatuse liikmete kohtumisel Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimehe Tiia Tammaruga saavutati koostöökokkulepe kvaliteedi miinimumnõute väljatöötamiseks koolitus- ja konsultatsioonifirmadele. Aluseks otsustati võtta spetsiaalselt koolitusfirmade jaoks väljatöötatud  ISO: 29990 standard.Mitmel Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) liikmel on olemas oma kvaliteediüsteem, sh ISO või oma firmas kasutuselolev süsteem. Eesmärgiks on, et kõik KFL-i liikmed teeksid pidevalt tööd oma kvaliteedi parendamise nimel.

Kauboikapitalism Eesti koolitusturul - ootame ettepanekuid

Võitluseks Eesti koolitusturul valitseva kauboikapitalismiga, pakub KFL välja oma liikmetele kvaliteedilubadused ja eetikakoodeksi. Need kaks dokumenti on tööversioonid, kuid juba selles faasis soovime kaasata võimalikult laia huviliste ringi. Kindlasti ei puuduta need dokumendid ainult KFL tänaseid ja homseid liikmeid, vaid ka kõige otsesemalt kliente ja ka koostööpartnereid (Töötukassa, EAS). Ootame rohkelt kommentaare ja ettepanekuid. Kliki pealkirjale, et neid dokumente lugeda.

Kohtumine Töötukassa juhtidega

17.06 toimus KFL juhatuse kohtumine Töötukassa juhatuse esimehe hr. Meelis Paaveliga ning Töötukassa valdkonna juhtidega. Kohtumise eesmärgiks oli leida vastastikuseid võimalusi kvaliteetse- ja usaldusväärse koolitusteenuse hankimisel.

Käsitletud küsimuste ring oli lai, tähtsamateks teemadeks olid koolituse kvaliteedi saavutamise võimalused hangetes ning koolituste õppematerjalide päritolu puudutavad teemad. Lepiti kokku selles, et KFL saadab neis küsimustes omad nägemused.

Kohtumine Teenusmajanduse Kojaga

KFL juhatus kohtus 3. juunil Teenusmajanduse Koja tegevjuhi Kristina Naruskiga, et üksteise tegemiste ja eesmärkide kohta infot jagada ning arutada, mis teemadel on kokkupuutepunkte, mida ühiselt ajada.  Teenusmajanduse Koda on teabe-, loome- ja teenusmajanduse sektori ettevõtjaid koondav ettevõtete ühendus, liikmeid u 130. Kojaga võiks  nii mõnelgi teemal olla ühiseid teemasid lahendada, esimene huvide kattumine selgus autoriõiguste kaitse teemal, mis haakub kenasti KFL-i eetika teema suunaga.

Pages