slideshow 1

Kauboikapitalism Eesti koolitusturul - ootame ettepanekuid

KFL juhatuse kohtumisel Töötukassaga arutades Eesti koolitusturul toimuvat väljendas Töötukassa juht Meelis Paavel väga selgelt oma arvamust: täielik kauboikapitalism. Kui võtta aluseks kõik need 5000 koolitajat, kes usinasti oma teenuseid pakuvad, on hinnag päris tabav.

Milles siis probleem? Kliendid nurisevad, et lubadustest ei peeta kinni. Küsides pakkumisi erinevatelt firmadelt, saad sama koolitaja. Jutt ja materjalid on pärit netiavarustest või mõninkord lausa mõne teise firma koolituselt.

Mida siis teha. KFL on välja töötamas oma liikmete jaoks kvaliteedi nõudeid ja eetikakoodeksit. Kindlasti on tähelepanelikul lugejal häid mõtteid, mida siinjuures teha annaks, et kogu koolituse ja konsultatsioonituru maastikul toimuvat parendada. Allpool on ära toodud esimene versioon kvaliteedinõuetest ja eetikakoodeksist, mida soovime teiega jagada, et saada teada teie arvamust ja ettepanekuid.

Kvaliteedilubadus koolitus- ja konsultatsioonifirmade Liidu klientidele

Koolituste kvaliteedi teema on väga mitmeti mõistetav (erinevad inimesed mõistavad väga erinevaid asju), nii et me peame sellele omapoolse vaatenurga andma ja keskenduma koolitusfirmade seisukohalt vaadates  olulisele.

Peame olema võimelised seda kohtumistel ka lahti rääkida ja veenma kliente, et see lähenemine on väga oluline ka nende huvides.

I           kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu Liitu kuuluvates firmades

Tänase seisuga on enamuses liikmesfirmades kasutusel  protsessid, mis lubavad mõõta klientidele antud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid lubadusi.  Nimetatud süsteemid on erinevad (ISO, kontsernide sisesed kvaliteedinõuded ja süsteemid jms.), aga sealjuures formuleeritud ning annavad võimaluse neid klientidele arusaadavas vormis kirjeldada.

Nimetatud süsteemide olemasolu on oluline selles mõttes, et loovad klientidele võimaluse hinnata pakutava teenuse arendamise, pakkumise ja läbiviimise vastavust kliendiootustega.

Liit kindlustab, et hiljemalt 2014 aasta 1. Juulist omavad liikmesfirmad kvaliteedisüsteemi, millega saab tutvuda nendega ühendust võttes.

Liiduga liitudes on kvaliteedisüsteemi olemasolu üheks oluliseks kriteeriumiks.

 

II          Liitu kuuluvad firmadega seoses ei ole avalikke- ega muid teadaolevaid pettusi- ega skandaale

Liit jälgib koolitusturul toimuvat ning ei tolereeri ebaeetilist käitumist koolitusteenuse pakkumisel (s.h. sisu) ega suhetes turuosaliste vahel.

Kõik teadaolevad ja küsitava sisuga situatsioonid, milles osalevad Liidu liikmed, analüüsitakse Liidu eetikakoodeksi alusel ning saavad avaliku hinnangu. Keerukamad kaasused lahendatakse sõltumatu ning pädeva komisjoni poolt (luuakse 2014 aasta jooksul)

 

III         “Aus koolitusteenus” kampaania

Eesmärgiga eristada kvaliteetsed teenusepakkujad muudest turuosalistest, alustatakse kampaaniaga “Aus koolitusteenus” (töönimi).

Kampaanias kirjeldatakse argumente, miks on koolitusteenuse tarbijatel kasulikum valida koolituspartnereid Liitu kuuluvate firmade hulgast. Võimalik on ka kontseptsiooni raames välja töötada ja Liidu liikmete vahel kokku leppida ühised standardid (kuni teatud hinnakujunduseni välja).

Peamiseks eesmärgiks eetika juurutamise kõrval on tutvustada KFL-I ja selle liikmeid.

 

IV         soovitused kvaliteetse kooltuspakkumise hindamiseks

Omanud aktiivset koolitus- ja konsultatsioonitegevust üle 3 aasta

Põhitegevuskäive vähemalt 50 000 €/aastas (?)

Referentside olemasolu (kus?)

Põhipalgaliste töötajate (koolitajate?) olemasolu

Kvaliteedisüsteemi olemasolu

 

KFL liikmete töötajate, koostööpartnerite eetikakoodeks

Eetikakoodeksi väljatöötamisel võtsime aluseks 5 valdkonda ja püüame pakkuda igas valdkonnas 2 reeglit.

1.klient (lubadused, kliendi ROI)

2.ühiskond (IPR, eeskuju)

3.tööandja (lojaalsus, konkurentsikeeld)

4.konkurent (ei halvusta, koostöö liikmete vahel)

5.koolitaja/konsultant (enda areng, ameti väärtustamine)

 

1.Peame kinni kliendile antud lubadustest

–Meie poolt kliendile antud lubadused on realistlikud,  taasesitatavad ja nende täitmist saab jälgida (referents, KPI)

–Peame kinni konfidentsiaalsusnõuetest a’ priori

–Referentse kasutame vaid kliendi loal

–Me lubame kliendile vaid seda, milles me oleme professionaalid

 

2.Meie töö eesmärk on kliendile lisaväärtuse loomine

–Meie töö eesmärgiks on kliendile lisaväärtuse loomine (ei saa olla kliendi sidumine endaga)?

–Püüdleme selle poole, et klient saaks meie teenustest mõõdetavat  kasu (ROI)?

 

3.Austame IPR

–Peame kinni intellektuaalse omandi kaitse põhimõtetest, ei kasuta teiste poolt kaitstud tooteid ja kontseptsioone ilma vastava loata

–Võõraste (?) materjalide kasutamisel viitame allikale

 

4.Kodanikena oleme eeskujuks

–Me ei anna kliendile soovitusi, mis lähevad lahku ühiskonnas kehtiva hea tavaga

–Oleme kodanikena ise eeskujuks, teeme nii nagu räägime

 

5.Oleme lojaalsed tööandjale

–Me usume, et klient saab enam kasu tugevast organisatsioonist kui üksiktegijast (me müüme eelkõige organisatsiooni ja seejärel iseennast, kliendid kuuluvad organisatsioonile, mitte eraisikule)

–Me austame tööandja kohustusi ja omandit (konfidentsiaalne info, materjalid, kliendisuhted)

 

6.Peame kinni kokku lepitud konkurentsikeelust

–Meie töösuhted tööandjatega on selged ja avalikud

–Me austame tööandjale antud lubadust (mitte töötada mujal või teatud aeg pärast kokkuleppe lõppemist)

 

7.Meie ei halvusta konkurenti

–Me keskendume enda tugevustele, mitte konkurendi nõrkustele

–Eetikakoodeksi vastu eksivate isikutega väldime koostööd

 

8.Teeme koostööd KFL liikmetega

–Teeme koostööd teiste liidu liikmetega kliendile parema lahenduse pakkumiseks

–Oleme liidu liikmetega avatud, jagame koostööks vajalikku informatsiooni

 

9.Tegeleme pidevalt enda arendamisega

–Usume turu nõudmisi arvestavasse spetsialiseerumisse

–Vähemalt kolmandiku (?) oma tööajast investeerime enda arendamisse

 

10. Väärtustame koolitaja / konsultandi ametit

–Me usume sellesse ametisse ja selle kasusse nii klientidele kui ka ühiskonnale

–Võimalusel tutvustame seda ametit ja julgustame teisi seda ametit valima

 

 

 

Ootame kindlasti märkuseid, kommentaare, ettepanekuid!