Tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.

Liikmed

INNOWISE KOOLITUS JA ARENDUS
Innowise’is on kaks peamist arendussuunda:

 • Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus, mis hõlmab mitmekülgseid õppimis- ja arendustegevusi täiskasvanute koolitajatele. Oleme spetsialiseerunud koolitamise ja juhendamise kompetentside, sh õppimist toetavate digipädevuste arendamisele. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti laiemalt.
 • Innowise koolitus ja arendus, kus loome õppimisvõimalusi kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele, sh näiteks karjäärinõustajate koolitused, meeskonnatöö ja kaasava juhtimise koolitused.

Meie teenused:

 • Avatud koolitused. Praktilised oskuste omandamisele suunatud kursused inimeste ja organisatsioonide arengu toetamiseks.
 • Tellitavad sisekoolitused. Kliendi vajaduste alusel rätsepatööna valmivad koolitused. Andragoogika printsiipidel põhinev koolituse disain, personaalne tugi ja nõustamine koolituste ja arenguprogrammide väljatöötamisel; praktilise kogemuse ja täiskasvanute koolitaja kvalifikatsiooniga koolitajad; vajaduspõhine kontaktõpe, veebipõhine õpe ja hübriidõpe.
 • Õppedisain. Õppedisaineri teenus, e-kursuste väljatöötamine, e-õppe kasutamine, tehniline tugi õppetöös, digiõppematerjalide väljatöötamine.
 • Konsultatsioon. Personaalne nõustamine ja konsulteerimine õppimise ja arengu toetamiseks organisatsioonides (sh koolitus-, arendussüsteemide loomine, karjääriteenuste rakendamine, job crafting ehk töö kohandamine), kompetentsimudelite väljatöötamine ja kasutamine, e-õppe süsteemide ja digiõppematerjalide loomine.
 • Koolitus- ja arendusprojektide juhtimine. Oleme ellu viinud mitmeid suuremahulisi koolitus- ja arendusprojekte, sealhulgas näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel üle-Eestilised koolitused varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA teemadel ning loonud VÕTA digiõppematerjalid, mis asuvad e-Koolikotis. Juhime ka rahvusvahelisi strateegilise koostöö projekte täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Innowise on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 2021. aastal pälvis Innowise Tallinna aasta õppijasõbraliku tööandja konkursi eripreemia – Elukestva õppe kogukonna arendaja 2021.

Innowise koolitus ja arendus on KFLi liige alates 2021. aastast.
Sigrid Aruväli, juhatuse liige. Tel: 55 541 081; info@innowise.ee

Belbin Eesti

Belbin Eesti peamiseks tegevuseks on meeskondade ja juhtide arendamine, et aidata neil saavutada
parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise ja varjatud potentsiaali leidmise. Belbin Eesti koolitused
ja treeningud lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja kogu meeskonna pingutust. Treeningud ja
koolitused aitavad leida võimalusi, kuidas paremini ära kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku
potentsiaali nii, et kõik osapooled oleksid edukamad. Belbin Eesti on Belbin Associates’i ainuesindaja
Eestis ning kasutab nii nõustamisel kui
treenimisel Belbini meeskonnarollide mudelit koos analüüside ja konsultatsiooniga. Belbin Eesti viib
läbi koolitusi ja treeninguid järgmistel teemadel:

 • Meeskond ja koostöö – usaldus, kommunikatsioon, meeskonnatöö, muutused, meeskonnatöö harjumuste
  kujunemine ja muutmine
 • Meeskonnarollid – Belbini 9 meeskonnarolli, inimeste tugevused ja nõrkused, pühendumus,
  meeskonna tugevused ja varjatud potentsiaal, töökoha profiil, meeskonnarollide praktiline
  kasutamine
 • Meeskonna juhtimine – edukas juht, isiklikud tugevused ja nõrkused, isiklik juhtimisstiil,
  motiveerimine ja pühendumus
 • Enesekehtestamine ja kindel stiil – inimeste mõjutamine, kindla suhtlemisstiili arendamine,
  konfliktide ennetamine ja lahendamine

Belbin Eesti on KFL’i liige alates 2016. aastast.
Mats Soomre – asutaja, juhtivtreener. Tel:+372 5016878, mats@belbin.ee
www.belbin.ee

Õpidisain

Koduleht: www.õpidisain.ee

EBS Executive Education
EBS Executive Education on juhtimisalast täienduskoolitust pakkuv ettevõte. Oleme Eesti turul üks
vanimaid ja hinnatud koolituspartner juba 30 aastat, koolitades oma programmides keskmiselt 650 juhti
aastas.

EBS Executive Education tegevusvaldkonnad:

 • Executive MBA programm, mis on mõeldud kõrgharidusega juhtimiskogemusega tippjuhtidele, et
  valmistada neid ette edukaks tegutsemiseks rahvusvahelises majandusruumis. Lisaks viime
  välisülikoolide Executive MBA gruppidele läbi välismooduleid Eestis ja ka vastupidi.
 • Arenguprogrammid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele.
 • Coaching´u-programmid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele, koolitajatele, coach’idele,
  treeneritele ja konsultantidele nii individuaalselt kui meeskonnale.
 • Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed koolitused – pakume organisatsioonisisese koolituse
  korraldamise täisteenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva
  koolituse.
 • Hindamisvahendid ja meetodid, mis võimaldavad tulemuslikumalt juhtida ja motiveerida töötajaid.
 • Sertifitseerimised – Academy of Executive Coaching (AoEC, UK, www.aoec.com) litsentsitud partner
  ja ainuesindaja Eestis; Hogan Assessment Systems sertifitseeritud partner, projektijuhtimise
  sertifikaadiprogrammi PRINCE 2® PEOPLECERT poolt akrediteeritud esindaja Eestis ja IPB Partners
  OÜ poolt sertifitseeritud DiSC® esindaja.

EBS Executive Education on KFLi asutajaliige aastast 2008.
Mare Tolli, kliendisuhete juht. Tel: +372 6651 356, mob:+372 5309 6446 mare.tolli@ebs.ee
www.ebs.ee/executive-education

Juunika Koolitus
Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Juunika Koolitus kuulub Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liitu, mis toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist ning aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele.

Juunika Koolitus pakub juhtimis- ja arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades.

 • Esmaabi
 • Töötervishoid ja -ohutus
 • Ohutuskoolitused
 • Ametialased koolitused
 • Eneseareng ja juhtimine
 • Raamatupidamisalased koolitused

Raul Ennus, juhtivpartner. Tel: 744 9600; raul.ennus@juunika.ee
www.juunika.ee

BCS Koolitus
BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS
Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

 • täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid – Ettevõte pakub koolitusi lõppkasutaja
  professionaalse arvutikasutamise, IT haldamise ja IT arenduse teemadel. BCS Koolitus omab
  Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse tiitlit (Silver Learning Competency)
 • sertifitseerimised – Kool on IT teadmisi sertifitseeriva Pearson Vue eksamikeskus ning
  arvutikasutajate oskusi hindava ECDL’i eksamikeskus.
 • suuremahuliste koolitusprojektide juhtimine ja seminaride läbiviimine – BCS Koolitusel on Eesti
  koolitusettevõtetest suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. Firma oli Vaata
  Maailma SA poolt ellu kutsutud enam kui 100 000 inimese arvuti- ja interneti algkoolituse üheks
  projektijuhiks. Viimastel aastatel on BCS Koolitus läbi viinud kümneid koolitusprojekte mitme
  tuhande koolitatavaga igal aastal.
 • IT spetsialistitaseme kutse andmine – BCS Koolitus on aastast 2010 Haridus- ja
  Teadusministeeriumi poolt tunnustatud IT spetsialisti I ja II tasemekutse andja.

BCS Koolitus on KFLi liige alates 2015. aastast.
Anni Sild, koolitusjuht. Tel: 680 6880; anni.sild@bcs.ee
www.bcskoolitus.ee

Meta-Profit

Meta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud koolitus- ja konsultatsiooniettevõte. Meie peamisteks
tegevusvaldkondadeks on:

 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid. Juhtkondade nõustamine, individuaalne coaching.
 • Müügi- ning teeninduskoolitused.
 • Meeskonnatöö – ning suhtlemiskoolitused.
 • Stressi- ning enesejuhtimiskoolitused.
 • Diagnostika ja uuringud – personali kompetentside hindamine, rahulolu-uuring jms.
 • Individuaalkonsultatsioonid – ja teraapia.
 • Isiksuse arengu kursused – NLP.

Meta-Profit OÜ on KFLi liige alates 2010. aastast.
Anu Kaiv, müügijuht. Tel: 56 330 306; anu@metaprofit.ee
www.metaprofit.ee

EMI EWT
EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav
eraõppeasutus Eestis. EMI EWT avas oma uksed juba 80-ndate lõpus ning eelmise sajandi viimastel aastatel
hoiti juhtivaid positsioone ajalehe „Äripäeva” koolitusfirmade TOPis.
Möödunud aastate jooksul on EMI EWT tegevusvaldkond laienenud ning väliskaubanduse õppesuunale on
lisandunud nii juhtimise kui finantsjuhtimise, äriõiguse, turunduse ja müügitöö ning riigihangete
õppesuunad, samuti korraldatakse rahvusvahelisi äri- ja koolitusreise. Välja on töötatud arvukaid
uudseid ja kaasaegseid teadmisi ning trende edasiandvaid õppekursuseid, ainukese õppeasutusena Eestis
väljastati FIATA diplomit ning ettevõtte osaleb aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, sh Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) töös.

www.emiewt.ee

Meeskonnatreeningute Agentuur

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on 2002 aastal loodud koolitusettevõte. Meie koolitusprogrammid
põhinevad kogemusõppe meetodil ning põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Meeskonna- ja koostöökoolitused
 • Hajusmeeskondade praktilised treeningud
 • Organisatsiooni kultuuril ja väärtustel põhinevad koolitused.
 • Konkreetse organisatsiooni hetkeseisu vajadustest lähtuvad juurutusprogrammid.
 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid.
 • Motivatsiooni ja enesekehtestamise koolitused.
 • Müügi-ning teeninduskoolitused.

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on KFLi asutajaliige.
Donald Aik Sild, tegevjuht. Tel: 52 330 022; mad@mad.ee
WWW.MAD.EE

Mercuri International Eesti

Mercuri International Eesti on üks osa rahvusvahelisest koolitus- ja konsultatsioonifirmast Mercuri
International. Mercuri on rahvusvaheline tipptegija, koolitades ja nõustades inimesi ja organisatsioone
kliendisuhete juhtimise valdkonnas enam kui 50 riigis. Esimesed koolitused viidi Eestis Mercuri nime all
läbi juba 1989. aastal.

Mercuri kompetentsivaldkondadeks on:

 • Juhtimine – juhtida saab objektide vahelisi protsesse. Tulemuse saavutamise eelduseks on
  soorituse juhtimine ja pädevuse arendamine.
 • Müük – teise osapoole mõjutamine endale soodsate otsuste saamiseks. Me kõik mõjutame teisi. Me
  kõik oleme müügis, soovime me seda või ei.
 • Teenindus – klienditeenindus on firma visiitkaart. Organisatsioonisisene teenindus on koostöö
  eelduseks.

Pakume klientidele avatud ja firmasiseseid koolitusi ning ka konsultatsiooni. Mercuri kvaliteeti on
tunnustatud rahvusvaheliselt tiitlitega:

 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2012-2018 (Training Industry Inc.)
 • “Soositud strateegiline koostööpartner igale ettevõttele, kelle eesmärk on edendada
  rahvusvahelist müügitööd” (ES Research Inc. eksperthinnang)
 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2011-2018 (Selling Power – Success strategies for
  sales management)

Mercuri on KFLi liige alates 2013. aastast.
Kaido Vestberg, konsultant, juhtiv partner. Tel:+372 56 806 868, kaido.vestberg@mercuri.ee
www.mercuri.ee

MOST ÄRIKOOL
MOST on ettevõtete grupp, mis aitab arendada ettevõtlust, suurendada oma klientide äri kasumlikkust ja täiendada teadmisi.
MOST Ärikooli fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

 • Täiskasvanute digiturunduse koolitused

MOST Ärikool pakub koolitusi nii SMM-spetsialisti (edendamine Facebookis ja Instagramis, turunduse strateegia väljatöötamine, müügikampaaniate seadistamine) kui Internetiturunduse juhi (edendamine Internetis, Googles ning Sotsvõrgudes, müügilehtri välja töötamine, vestlusbotide ning automaatlehtide seadistamine, müügikampaaniate välja töötamine ning ellu viimine) koolitused.

 • Keeltekursused

MOST Ärikool pakub nii Eesti keele (A2, B1 ja B2 taseme) kui ka Inglise ärikeele koolitused.

 • Konverentside korraldamine

Most Ärikool tegeleb konverentside korraldamisega. Konverentsid on pühendatud digiturundusele ja korraldatakse iga aasta.

 • Karjäärikeskus

Most Ärikoolis tegitseb karjäärikeskus mis teeb koostöö potentsiaalsete tööandjatega- Karjäärikeskuse abiga s´leiavad MOSt Ärikooli lõpetajad tööd digiturunduse valdkonnas.

MOST Ärikool on KFLi liige alates 2019. aastast.
Valeria Metsallik, õppekorralduse spetsialist. Tel: +372 555 25 361; valeria@most.ee / most@most.ee

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku
täiskasvanute erialase täienduskoolituste ja arendustegevuste teostamisel vajalikus mahus ja sobivas
vormis. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents
teemavaldkondades:

 • Täiskasvanute erialased täienduskoolitused, konsultatsioonid juhtimine, koolitusprotsessi
  juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, raamatupidamine, õigus, psühholoogia,
  kommunikatsioon, müük ja teenindus ning koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele
  printisiipidele tuginedes.
 • Organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste sisseostmise teenus (outsourcing)
  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine Koolituste korraldamine ja koordineerimine
 • Sisekoolitussüsteemi loomine, arendamine ja juhtimine.

Annika Allikas, koolitus- ja arendusjuht. Tel: +372 6489000, annika.allikas@excellence.ee
www.excellence.ee

ÄRIPÄEVA AKADEEMIA
Äripäeva Akadeemia sai alguse 4. oktoobril 2006, mil alustas tööd Äripäeva koolituskeskus.
Oleme ettevõtliku inimese partner tema isiklikus ja professionaalses arengus.
Korraldame kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Meie valikust leiab nii ühe- ja kahepäevaseid koolitusi kui ka mitme kuu vältel kestvaid pikemaajalisi arenguprogramme erinevates valdkondades, nagu juhtimine, isiklik areng, suhtlemisoskused, turundus ja müük, finantsjuhtimine, jpm.
Äripäeva Akadeemia on KFLi liige alates 2019. aastast.

Külli Duubas, Äripäeva Akadeemia juht. Tel. 667 0439;
kulli.duubas@aripaev.ee

Kiida teenindajat
—————- Kiida teenindajat …. ———————-
Areng
—————- Areng ———————-
Turundustreff
—————- Turundustreff ———————-
SELF II
SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja
meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega. SELF II põhilisteks tegevusvaldkondadeks
on:

 • juhtimiskoolitused, juhtide arenguprogrammid, juhtide coaching ja konsulteerimine;
 • muudatuste juhtimise ja meeskonna juhtimise alased arendustegevused (koolitused, coachingud,
  protseduuride loomine);
 • meeskonna- ja koostöötreeningud;
 • enesekehtestamis- ja läbirääkimistreeningud;
 • enesejuhtimise ja psühholoogilise kapitali kasvatamise teemalised koolitused;
 • supervisioonid, grupicoachingud inimeste, meeskondade ja organisatsioonide ergastamiseks ja
  arengu toetamiseks;
 • personaliuuringud (juhtide hindamine, 2700 / 3600 tagasisideuuringud, rahulolu-uuringud jm).

Meie koolitajatel-konsultantidel on täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutsed ning coachi
kvalifikatsioon.

SELF II on KFLi liige alates 2008. aastast.
Marta Pedak, büroojuht. Tel: 742 0343; self@self.ee
www.self.ee

SPEAKSMART (WWW.SPEAKSMART.EE)
SpeakSmart on sotsiaalne koolitusettevõte, mille eesmärk on juurutada ratsionaalset ja argumenteeritud suhtlust nii organisatsioonides kui ka ühiskonnas laiemalt.
SpeakSmarti peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad:

 • Avalikud ja tellimuskoolitused meeskondadele ning konsultatsioonid kriitilise mõtlemise, argumenteeritud juhtimise, müügi- ja läbirääkimisoskuste, esinemisoskuste ja – ärevuse valdkondades.
 • Arutelude disain ja juhtimine ettevõtte sisekoosolekutest hübriidkonverentsideni. Lisaks viime läbi koolitusi modereerimisoskuste arendamiseks.
 • Argumentide kaardistamine ettevõtte sagedamini kasutatud väidete tõestamiseks põhjaliku tõestusmaterjali ja selgitustega, et organisatsiooni poolt kasutatavad argumendid oleksid sisukad ja tugevad.
 • Ratsionaalse organisatsioonikultuuri arendamine (arutelutava loomine, koosolekukultuuri muutmine, organisatsiooni väitlusklubi, esinemisoskuste arendamine jt). Näiteks olime partneriks Maksu- ja Tolliametile argumenteeritud tööalast suhtlust arendamisel projektis “EL eesistumise meeskonna loomise ja arenduse projekt”, mis pälvis 2017. aastal PARE Parima personalijuhtimise projekti tiitli.

SpeakSmart on KFLi liige alates 2020. aastast.

Kontakt: Kerli Kalk, tegevjuht, kerli.kalk@speaksmart.ee

KOOLITUSKESKUS REITING
Koolituskeskus Reiting on Eesti üks suurimaid täiskasvanutele täiendkoolitusi pakkuv erakapitalil põhinev koolitusettevõte.
Meie ettevõtte visiooniks on olla eelistatuim arengupartner. Toetame elukestvat õpet ning organisatsioonide arengut.
Tegevustes järgime ettevõtte põhiväärtusi:

  • Järjepidevus

Oleme edukalt ja jätkusuutlikult tegutsenud aastast 1993.

  • Usaldusväärsus

Meil on suured kogemused raamatupidamis- ja koolitusteenuse valdkonnas, mille tulemuseks on kestvad ja usaldusväärsed kliendisuhted. Meie meeskond koosneb erialase hariduse ning pikaaegse kogemusega töötajatest, kes tagavad parima ajakohase teenuse. Suhtume teie andmetesse delikaatselt ning järgime kutse-eetikat.

  • Lahenduskesksus

Koostöös klientidega leiame paindlikult ja innovaatiliselt mõlemale poolele parima lahenduse.

 • Pühendumus

Me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse suhtele, säästab emotsioone ja aega. Kliendid saavad parima pakkumise ja teeninduse osaliseks ning nad pöörduvad taas meie juurde tagasi.
Viime läbi täiskasvanute täiendkoolitusi (nii väljaõpet kui täiendkoolitusi) järgnevates valdkondades:

  • Ettevõtlus, juhtimine ja juriidika
  • Raamatupidamine
  • Haridustöö ja psühholoogia
  • IT ja arvutiõpe
  • Keeleõpe (sh eesti keele taseme eksamiks ettevalmistav õpe)
  • Logistika
  • Turundus, müük
  • Personalitöö
  • Sekretär – juhiabi

Koolituskeskus Reiting on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Koolituskeskus Reiting on KFLi liige alates 2021 aastast.

Kontakt:
Anneli Zirkel
Koolitusosakonna juhataja/juhatuse liige
55657804
Anneli.zirkel@reiting.ee
+37255657804
www.reiting.ee

Puhastus Ekspert OÜ
Puhastusekspert on professionaalse koristusvaldkonna koolitusettevõte aastast 1998.

Meie tegevuse eesmärk on teadlikkuse ja koristustööde efektiivsuse tõstmine lähtudes säästlikest koristusviisidest, kaasaegsetest meetoditest ning töövahenditest.

Lähtume oma töös põhimõttest – iga tehtav koristustegevus võtab kaasa maksimaalselt mustust ning töö on kerge ja tulemuslik. Selleks on oluline oskus kasutada sobilikke tarvikuid, masinaid, aineid ja koristusmeetodeid vastavalt mustuse ja pinnakattematerjali eripärale.

Koristusvaldkonda edendavad teenused:
• koolitused;
• koristustööde audit, mis aitab kaardistada potentsiaale koristamise tõhustamiseks;
• konsultatsioonid;
• koristustööde kvaliteedi kontrollimine vastavalt kasutatavatele standarditele (INSTA 800, APPA) sh puhtuse mõõtmine erinevate mõõteriistadega;
• reaalse tööaja mõõdistamine;
• koristusteenuse hangete nõustamine;
• koristuskontseptsioonide loomine;
• koristustööde järelvalve.

Puhastusekspert edendab koristusvaldkonda ka mitmeid rahvusvahelisi projekte juhtides. 2022 lõppeb rahvusvaheline uuringutulemustel põhinev projekt „Kuluefektiivne ja vajaduspõhine koristus“. 2021-2023 mõõdistame ja analüüsime tulemusi koos mitmete välisriikidega kahes projektis: „Koristusergonoomia – tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine“ ning „Turvaline ja efektiivne koristamine pandeemia olukorras“.

Puhastusekspert on KFLi liige alates 2022. aastast.
Siret Raid, tegevjuht
Tel: 5055173
siret@puhastusekspert.ee

Tungal OÜ
Koolituskeskus Tungal (OÜ Tulõtungal) on 16. märtsil 2016. aastal Eesti Hariduse Infosüstemis registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutus.
Me oleme üle-eestilise tegevushaardega mikroettevõte, kes pakub koolitusi eelkõige haridustöötajatele ning mittetulundussektori juhtidele.Õppetööd viime läbi viies õppekavarühmas (ISCED-F 2013).

 1. Aineõpetajate koolituse õppekavarühma kuuluvad meil sellised erineva sisuga täiskasvanute koolitajatele mõeldud koolitused, nagu näiteks aktiivõppemeetodite kasutamine ja motiveeriva õpikeskkonna loomine, aga ka täiskasvanute koolitamise põhimõtted.
 2. Arvutikasutuse õppekavarühma õppekavade alusel aitame arendada elanike digipädevusi vastavalt nende poolt tunnetatud vajadusele DigComp 2.1 pädevusmudeli kohaselt kuni neljanda kompetentsustasemeni.
 3. Isikuarengu õppekavarühma puhul on headeks näideteks meie koolitusteemadest õpioskuste arendamine, enesejuhtimine ja enesemotiveerimine ning konfliktikäsitlus.
 4. Juhtimise ja halduse õppekavade alusel aitame juhtidel edendada meeskondliku probleemilahenduse ja kaasava juhtimise oskusi.
 5. Kasvatusteaduse õppekava rühma alla kuuluvad näiteks meie väljundipõhise õppekava koostamise ja väljundipõhise hindamise meetodite koolitused.

Koolituskeskus Tungal on ja Töötukassa koolituskaardi partner ning ta on läbinud positiivselt Eesti Kutse- ja Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedihindamise esimese etapi.


Koolituskeskus Tungal on KFL liige 2021 aastast.

Riina Kütt, juhataja. Tel: 503 2251; riina@tungalkoolitus.ee
www.tungalkoolitus.ee

OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

 • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
 • Raamatupidamise alaste kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe- Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistus)
 • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
 • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
 • Õigusalaste koolituste korraldamine- vastavalt tellimustele
 • Turundusalaste koolituste korraldamine
 • Muude finantsalaste koolituste korraldamine- rahavoogude aruanne, finantsanalüüs suhtarvude abil, raamatupidamisprogrammide alased koolitused, investeeringute hindamine ja eelarvestamine, majandusaasta aruanne, FIE maksustamine ja eelarvestamine jms.

Täiskasvanute Koolituskeskus on KFLi liige alates 2022. aastast.

Ly Pärn, juhataja. Tel: 5304 5566, info@taiendkoolitus.com

Luwi Koolituskeskus
Koolituskeskus Luwi pakub täienduskoolitusi sotsiaal- ning haridusvaldkonna töötajatele. Meie koolitajad on ühtlasi nii praktikud kui ka oma eriala spetsialistid, omades kõrgharidust ja/või töökogemust õpetatavas valdkonnas. Kõik esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris.

Meie koolituste valikusse kuuluvad:

 • Erialased baaskoolitused: Koolitame lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, tugiisikuid ja kogemusnõustajaid. Koolituste kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Õppekavad on koostatud silmas pidades kutsestandardeid, et soovi korral oleks osalejatel võimalik koolituse läbimise järgselt minna taotlema ka vastavat kutset.
 • Erinevad täienduskoolitused sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele.
 • Sisekoolitused ettevõtetele.
 • Esmaabi koolitused väljaõppe ja täiendõppe baasil.

Lisaks osutame nii sõltuvusnõustamise kui ka psühholoogilise nõustamise teenust.

Koostöö ja tunnustus:

 • Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Oleme positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.
 • Pälvisime Äripäeva poolt välja antud “Eesti Gasellettevõte 2021” tiitli.
 • Kuulume 2022. aastal avaldatud Äripäeva TOPis edukate koolitajate kategooriasse ning omame sertifikaati Usaldusväärne Ettevõte 2023.
 • Alates 5.04.2023 on Koolituskeskus Luwi Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige.