Tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.

Liikmed

INNOWISE KOOLITUS JA ARENDUS
Innowise’is on kaks peamist arendussuunda:

 • Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus, mis hõlmab mitmekülgseid õppimis- ja arendustegevusi täiskasvanute koolitajatele. Oleme spetsialiseerunud koolitamise ja juhendamise kompetentside, sh õppimist toetavate digipädevuste arendamisele. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti laiemalt.
 • Innowise koolitus ja arendus, kus loome õppimisvõimalusi kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele, sh näiteks karjäärinõustajate koolitused, meeskonnatöö ja kaasava juhtimise koolitused.

Meie teenused:

 • Avatud koolitused. Praktilised oskuste omandamisele suunatud kursused inimeste ja organisatsioonide arengu toetamiseks.
 • Tellitavad sisekoolitused. Kliendi vajaduste alusel rätsepatööna valmivad koolitused. Andragoogika printsiipidel põhinev koolituse disain, personaalne tugi ja nõustamine koolituste ja arenguprogrammide väljatöötamisel; praktilise kogemuse ja täiskasvanute koolitaja kvalifikatsiooniga koolitajad; vajaduspõhine kontaktõpe, veebipõhine õpe ja hübriidõpe.
 • Õppedisain. Õppedisaineri teenus, e-kursuste väljatöötamine, e-õppe kasutamine, tehniline tugi õppetöös, digiõppematerjalide väljatöötamine.
 • Konsultatsioon. Personaalne nõustamine ja konsulteerimine õppimise ja arengu toetamiseks organisatsioonides (sh koolitus-, arendussüsteemide loomine, karjääriteenuste rakendamine, job crafting ehk töö kohandamine), kompetentsimudelite väljatöötamine ja kasutamine, e-õppe süsteemide ja digiõppematerjalide loomine.
 • Koolitus- ja arendusprojektide juhtimine. Oleme ellu viinud mitmeid suuremahulisi koolitus- ja arendusprojekte, sealhulgas näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel üle-Eestilised koolitused varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA teemadel ning loonud VÕTA digiõppematerjalid, mis asuvad e-Koolikotis. Juhime ka rahvusvahelisi strateegilise koostöö projekte täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Innowise on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 2021. aastal pälvis Innowise Tallinna aasta õppijasõbraliku tööandja konkursi eripreemia – Elukestva õppe kogukonna arendaja 2021.

Innowise koolitus ja arendus on KFLi liige alates 2021. aastast.
Sigrid Aruväli, juhatuse liige. Tel: 55 541 081; info@innowise.ee

Belbin Eesti

Belbin Eesti peamiseks tegevuseks on meeskondade ja juhtide arendamine, et aidata neil saavutada
parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise ja varjatud potentsiaali leidmise. Belbin Eesti koolitused
ja treeningud lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja kogu meeskonna pingutust. Treeningud ja
koolitused aitavad leida võimalusi, kuidas paremini ära kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku
potentsiaali nii, et kõik osapooled oleksid edukamad. Belbin Eesti on Belbin Associates’i ainuesindaja
Eestis ning kasutab nii nõustamisel kui
treenimisel Belbini meeskonnarollide mudelit koos analüüside ja konsultatsiooniga. Belbin Eesti viib
läbi koolitusi ja treeninguid järgmistel teemadel:

 • Meeskond ja koostöö – usaldus, kommunikatsioon, meeskonnatöö, muutused, meeskonnatöö harjumuste
  kujunemine ja muutmine
 • Meeskonnarollid – Belbini 9 meeskonnarolli, inimeste tugevused ja nõrkused, pühendumus,
  meeskonna tugevused ja varjatud potentsiaal, töökoha profiil, meeskonnarollide praktiline
  kasutamine
 • Meeskonna juhtimine – edukas juht, isiklikud tugevused ja nõrkused, isiklik juhtimisstiil,
  motiveerimine ja pühendumus
 • Enesekehtestamine ja kindel stiil – inimeste mõjutamine, kindla suhtlemisstiili arendamine,
  konfliktide ennetamine ja lahendamine

Belbin Eesti on KFL’i liige alates 2016. aastast.
Mats Soomre – asutaja, juhtivtreener. Tel:+372 5016878, mats@belbin.ee
www.belbin.ee

Õpidisain

Koduleht: www.õpidisain.ee

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ
Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on psühholoogilisi koolitusi pakkuv Eesti ettevõte.
Aeternum Koolitused fookusvaldkonnad, milles disainime arendusprogramme just tellija vajadustest lähtuvalt on:

 • täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid

Ettevõte pakub koolitusi, mis puudutab inimesi ja nende vahelist suhtlemist. Peamisteks teemadeks on enesejuhtimine; suhtlemine; klienditeenindus; müük; koostöö; leadership; ajaplaneerimine ja avalik esinemine. Koolitused on nii eesti kui ka inglise keeles. Aeternumi koolitusi iseloomustab, et koolitusprogramm disainitakse vastavalt tellija arenguvajadustele. Ettevõtte kõrge väärtus on tulemuslikkus, seetõttu on Aeternum strateegiliseks partneriks ka koolitusvajaduse selgitamisel ning paneb suurt rõhku nii eel- kui ka järeltegevusele.

 • coaching ja supervisioon

Lisaks psühholoogilisele ja andragoogilisele haridusele on Aeternumi konsultandid-koolitajad ka pikaaegsel ISCI cõachingu ja supervisiooni väljaõppel. Aeternum pakub coachingut ja supervisiooni nii individuaalselt kui ka gruppidele.

 • suvepäevade/ürituste läbiviimine ja konverentside modereerimine

Järjest enam ettevõtteid soovib, et „fun“-tüüpi üritustel oleks ka arendav pool. Aeternum pakub seejuures terviklahendust ehk lisaks harivale poolele viib läbi ka suvepäevade/ürituste raames mängulisi harjutusi, mis pakuvad osalejatele võimaluse koos lõbusalt aega veeta. Aeternumi konsultandid-koolitajad on modereerinud ka mitmeid suuri konverentse. Aeternumi koolitajate hulk võimaldab läbi viia ka suuremahulisi üritusi ning koolitusprojekte.

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on KFLi liige alates 2023. aastast.
Kati Tikenberg, partner, konsultant-koolitaja. Tel: +3725249332; kati@aeternum.ee

Juunika Koolitus
Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Juunika Koolitus kuulub Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liitu, mis toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist ning aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele.

Juunika Koolitus pakub juhtimis- ja arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades.

 • Esmaabi
 • Töötervishoid ja -ohutus
 • Ohutuskoolitused
 • Ametialased koolitused
 • Eneseareng ja juhtimine
 • Raamatupidamisalased koolitused

Raul Ennus, juhtivpartner. Tel: 744 9600; raul.ennus@juunika.ee
www.juunika.ee

BCS Koolitus
BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS
Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

 • täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid – Ettevõte pakub koolitusi lõppkasutaja
  professionaalse arvutikasutamise, IT haldamise ja IT arenduse teemadel. BCS Koolitus omab
  Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse tiitlit (Silver Learning Competency)
 • sertifitseerimised – Kool on IT teadmisi sertifitseeriva Pearson Vue eksamikeskus ning
  arvutikasutajate oskusi hindava ECDL’i eksamikeskus.
 • suuremahuliste koolitusprojektide juhtimine ja seminaride läbiviimine – BCS Koolitusel on Eesti
  koolitusettevõtetest suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. Firma oli Vaata
  Maailma SA poolt ellu kutsutud enam kui 100 000 inimese arvuti- ja interneti algkoolituse üheks
  projektijuhiks. Viimastel aastatel on BCS Koolitus läbi viinud kümneid koolitusprojekte mitme
  tuhande koolitatavaga igal aastal.
 • IT spetsialistitaseme kutse andmine – BCS Koolitus on aastast 2010 Haridus- ja
  Teadusministeeriumi poolt tunnustatud IT spetsialisti I ja II tasemekutse andja.

BCS Koolitus on KFLi liige alates 2015. aastast.
Anni Sild, koolitusjuht. Tel: 680 6880; anni.sild@bcs.ee
www.bcskoolitus.ee

Meta-Profit

Meta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud koolitus- ja konsultatsiooniettevõte. Meie peamisteks
tegevusvaldkondadeks on:

 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid. Juhtkondade nõustamine, individuaalne coaching.
 • Müügi- ning teeninduskoolitused.
 • Meeskonnatöö – ning suhtlemiskoolitused.
 • Stressi- ning enesejuhtimiskoolitused.
 • Diagnostika ja uuringud – personali kompetentside hindamine, rahulolu-uuring jms.
 • Individuaalkonsultatsioonid – ja teraapia.
 • Isiksuse arengu kursused – NLP.

Meta-Profit OÜ on KFLi liige alates 2010. aastast.
Anu Kaiv, müügijuht. Tel: 56 330 306; anu@metaprofit.ee
www.metaprofit.ee

EMI EWT
EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav
eraõppeasutus Eestis. EMI EWT avas oma uksed juba 80-ndate lõpus ning eelmise sajandi viimastel aastatel
hoiti juhtivaid positsioone ajalehe „Äripäeva” koolitusfirmade TOPis.
Möödunud aastate jooksul on EMI EWT tegevusvaldkond laienenud ning väliskaubanduse õppesuunale on
lisandunud nii juhtimise kui finantsjuhtimise, äriõiguse, turunduse ja müügitöö ning riigihangete
õppesuunad, samuti korraldatakse rahvusvahelisi äri- ja koolitusreise. Välja on töötatud arvukaid
uudseid ja kaasaegseid teadmisi ning trende edasiandvaid õppekursuseid, ainukese õppeasutusena Eestis
väljastati FIATA diplomit ning ettevõtte osaleb aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, sh Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) töös.

www.emiewt.ee

Meeskonnatreeningute Agentuur

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on 2002 aastal loodud koolitusettevõte. Meie koolitusprogrammid
põhinevad kogemusõppe meetodil ning põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Meeskonna- ja koostöökoolitused
 • Hajusmeeskondade praktilised treeningud
 • Organisatsiooni kultuuril ja väärtustel põhinevad koolitused.
 • Konkreetse organisatsiooni hetkeseisu vajadustest lähtuvad juurutusprogrammid.
 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid.
 • Motivatsiooni ja enesekehtestamise koolitused.
 • Müügi-ning teeninduskoolitused.

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on KFLi asutajaliige.
Donald Aik Sild, tegevjuht. Tel: 52 330 022; mad@mad.ee
WWW.MAD.EE

Mercuri International Eesti

Mercuri International Eesti on üks osa rahvusvahelisest koolitus- ja konsultatsioonifirmast Mercuri
International. Mercuri on rahvusvaheline tipptegija, koolitades ja nõustades inimesi ja organisatsioone
kliendisuhete juhtimise valdkonnas enam kui 50 riigis. Esimesed koolitused viidi Eestis Mercuri nime all
läbi juba 1989. aastal.

Mercuri kompetentsivaldkondadeks on:

 • Juhtimine – juhtida saab objektide vahelisi protsesse. Tulemuse saavutamise eelduseks on
  soorituse juhtimine ja pädevuse arendamine.
 • Müük – teise osapoole mõjutamine endale soodsate otsuste saamiseks. Me kõik mõjutame teisi. Me
  kõik oleme müügis, soovime me seda või ei.
 • Teenindus – klienditeenindus on firma visiitkaart. Organisatsioonisisene teenindus on koostöö
  eelduseks.

Pakume klientidele avatud ja firmasiseseid koolitusi ning ka konsultatsiooni. Mercuri kvaliteeti on
tunnustatud rahvusvaheliselt tiitlitega:

 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2012-2018 (Training Industry Inc.)
 • “Soositud strateegiline koostööpartner igale ettevõttele, kelle eesmärk on edendada
  rahvusvahelist müügitööd” (ES Research Inc. eksperthinnang)
 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2011-2018 (Selling Power – Success strategies for
  sales management)

Mercuri on KFLi liige alates 2013. aastast.
Kaido Vestberg, konsultant, juhtiv partner. Tel:+372 56 806 868, kaido.vestberg@mercuri.ee
www.mercuri.ee

INTELLIGENTNE GRUPP OÜ
Intelligentne Grupp OÜ on 2006. aastast tegutsev koolitusfirma, mis pakub coaching’u, mentorluse ja juhtimiskoolitusi. Intelligentse Grupi missiooniks on luua keskkond organisatsioonide arenguks läbi inimeste teadmiste ja oskuste süsteemse arendamise. Ettevõte ühendab oma ala mõttekaaslasi, kes lähtuvad oma lähenemises positiivse psühholoogia ja lahenduskeskse partnerluse põhimõtetest.Intelligentse Grupi pakutavad koolitused võib jaotada kuue põhiteema alla:

 • Coaching. Intelligentne Grupp on alates 2012. aastast Erickson Coaching International’i ametlik esindaja Eestis ning muuhulgas rahvusvahelise coach’i väljaõppe programmi “The ART & Science of Coaching” maaletooja.
 • Mentorlus. Mentorite baaskoolitus ning erinevad programmid sisekoolitusena vastavalt tellimusele.
 • Enneagramm. Enneagrammi isiksusetüüpide õpetus ja rakendamine töökeskkonnas.
 • Juhtimine. Juhtimiskoolitused tippspetsialistidele ning erineva taseme juhtidele.
 • Meeskonnatöö. Sisekoolitused meeskondade koostöö treenimiseks.
 • Suhtlemine. Suhtlemise ja kommunikatsiooni ning edukate läbirääkimiste koolitused spetsialistidele ning juhtidele.

Lisaks pakub ettevõte nimetatud teemade lõikes terviklikke arenguprogramme organisatsioonide eri tasandi juhtidele ja tippspetsialistidele ning nii individuaalse kui ka meeskonna coaching’u teenust.

Eesti parim koolitusettevõte 2019 (Äripäeva koolitusettevõtete TOP) ning konkursi „Konkurentsivõime edetabel 2019“ võitja: Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2019.

Intelligentne Grupp on KFL-i liige alates 2023. aastast.
Eike Tõnismäe, tegevjuht. Tel: 629 9260; info@intelligentne.ee
www.intelligentne.ee

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku
täiskasvanute erialase täienduskoolituste ja arendustegevuste teostamisel vajalikus mahus ja sobivas
vormis. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents
teemavaldkondades:

 • Täiskasvanute erialased täienduskoolitused, konsultatsioonid juhtimine, koolitusprotsessi
  juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, raamatupidamine, õigus, psühholoogia,
  kommunikatsioon, müük ja teenindus ning koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele
  printisiipidele tuginedes.
 • Organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste sisseostmise teenus (outsourcing)
  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine Koolituste korraldamine ja koordineerimine
 • Sisekoolitussüsteemi loomine, arendamine ja juhtimine.

Annika Allikas, koolitus- ja arendusjuht. Tel: +372 6489000, annika.allikas@excellence.ee
www.excellence.ee

ÄRIPÄEVA AKADEEMIA
Äripäeva Akadeemia sai alguse 4. oktoobril 2006, mil alustas tööd Äripäeva koolituskeskus.
Oleme ettevõtliku inimese partner tema isiklikus ja professionaalses arengus.
Korraldame kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Meie valikust leiab nii ühe- ja kahepäevaseid koolitusi kui ka mitme kuu vältel kestvaid pikemaajalisi arenguprogramme erinevates valdkondades, nagu juhtimine, isiklik areng, suhtlemisoskused, turundus ja müük, finantsjuhtimine, jpm.
Äripäeva Akadeemia on KFLi liige alates 2019. aastast.

Riina Aan, Äripäeva Akadeemia juht. Tel. 6670439
riina.aan@aripaev.ee

Kiida teenindajat
—————- Kiida teenindajat …. ———————-
Areng
—————- Areng ———————-
Turundustreff
—————- Turundustreff ———————-
SELF II
SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja
meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega. SELF II põhilisteks tegevusvaldkondadeks
on:

 • juhtimiskoolitused, juhtide arenguprogrammid, juhtide coaching ja konsulteerimine;
 • muudatuste juhtimise ja meeskonna juhtimise alased arendustegevused (koolitused, coachingud,
  protseduuride loomine);
 • meeskonna- ja koostöötreeningud;
 • enesekehtestamis- ja läbirääkimistreeningud;
 • enesejuhtimise ja psühholoogilise kapitali kasvatamise teemalised koolitused;
 • supervisioonid, grupicoachingud inimeste, meeskondade ja organisatsioonide ergastamiseks ja
  arengu toetamiseks;
 • personaliuuringud (juhtide hindamine, 2700 / 3600 tagasisideuuringud, rahulolu-uuringud jm).

Meie koolitajatel-konsultantidel on täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutsed ning coachi
kvalifikatsioon.

SELF II on KFLi liige alates 2008. aastast.
Marta Pedak, büroojuht. Tel: 742 0343; self@self.ee
www.self.ee

SPEAKSMART (WWW.SPEAKSMART.EE)
SpeakSmart on sotsiaalne koolitusettevõte, mille eesmärk on juurutada ratsionaalset ja argumenteeritud suhtlust nii organisatsioonides kui ka ühiskonnas laiemalt.
SpeakSmarti peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad:

 • Avalikud ja tellimuskoolitused meeskondadele ning konsultatsioonid kriitilise mõtlemise, argumenteeritud juhtimise, müügi- ja läbirääkimisoskuste, esinemisoskuste ja – ärevuse valdkondades.
 • Arutelude disain ja juhtimine ettevõtte sisekoosolekutest hübriidkonverentsideni. Lisaks viime läbi koolitusi modereerimisoskuste arendamiseks.
 • Argumentide kaardistamine ettevõtte sagedamini kasutatud väidete tõestamiseks põhjaliku tõestusmaterjali ja selgitustega, et organisatsiooni poolt kasutatavad argumendid oleksid sisukad ja tugevad.
 • Ratsionaalse organisatsioonikultuuri arendamine (arutelutava loomine, koosolekukultuuri muutmine, organisatsiooni väitlusklubi, esinemisoskuste arendamine jt). Näiteks olime partneriks Maksu- ja Tolliametile argumenteeritud tööalast suhtlust arendamisel projektis “EL eesistumise meeskonna loomise ja arenduse projekt”, mis pälvis 2017. aastal PARE Parima personalijuhtimise projekti tiitli.

SpeakSmart on KFLi liige alates 2020. aastast.

Kontakt: Kerli Kalk, tegevjuht, kerli.kalk@speaksmart.ee

KOOLITUSKESKUS REITING
Koolituskeskus Reiting on Eesti üks suurimaid täiskasvanutele täiendkoolitusi pakkuv erakapitalil põhinev koolitusettevõte.
Meie ettevõtte visiooniks on olla eelistatuim arengupartner. Toetame elukestvat õpet ning organisatsioonide arengut.
Tegevustes järgime ettevõtte põhiväärtusi:

 • Järjepidevus
  Oleme edukalt ja jätkusuutlikult tegutsenud aastast 1993.
 • Usaldusväärsus
  Meil on suured kogemused raamatupidamis- ja koolitusteenuse valdkonnas, mille tulemuseks on kestvad ja usaldusväärsed kliendisuhted. Meie meeskond koosneb erialase hariduse ning pikaaegse kogemusega töötajatest, kes tagavad parima ajakohase teenuse. Suhtume teie andmetesse delikaatselt ning järgime kutse-eetikat.
 • Lahenduskesksus
  Koostöös klientidega leiame paindlikult ja innovaatiliselt mõlemale poolele parima lahenduse.
 • Pühendumus
  Me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse suhtele, säästab emotsioone ja aega. Kliendid saavad parima pakkumise ja teeninduse osaliseks ning nad pöörduvad taas meie juurde tagasi.

Viime läbi täiskasvanute täiendkoolitusi (nii väljaõpet kui täiendkoolitusi) järgnevates valdkondades:

 • Ettevõtlus, juhtimine ja juriidika
 • Raamatupidamine
 • Haridustöö ja psühholoogia
 • IT ja arvutiõpe
 • Keeleõpe (sh eesti keele taseme eksamiks ettevalmistav õpe)
 • Logistika
 • Turundus, müük
 • Personalitöö
 • Sekretär – juhiabi

Koolituskeskus Reiting on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Koolituskeskus Reiting on KFLi liige alates 2021 aastast.

Kontakt:
Anneli Zirkel
Koolitusosakonna juhataja/juhatuse liige
55657804
Anneli.zirkel@reiting.ee
+37255657804
www.reiting.ee

Puhastusekspert OÜ
Puhastusekspert on professionaalse koristusvaldkonna koolitusettevõte aastast 1998.

Meie tegevuse eesmärk on teadlikkuse ja koristustööde efektiivsuse tõstmine lähtudes säästlikest koristusviisidest, kaasaegsetest meetoditest ning töövahenditest.

Lähtume oma töös põhimõttest – iga tehtav koristustegevus võtab kaasa maksimaalselt mustust ning töö on kerge ja tulemuslik. Selleks on oluline oskus kasutada sobilikke tarvikuid, masinaid, aineid ja koristusmeetodeid vastavalt mustuse ja pinnakattematerjali eripärale.

Koristusvaldkonda edendavad teenused:
• koolitused;
• koristustööde audit, mis aitab kaardistada potentsiaale koristamise tõhustamiseks;
• konsultatsioonid;
• koristustööde kvaliteedi kontrollimine vastavalt kasutatavatele standarditele (INSTA 800, APPA) sh puhtuse mõõtmine erinevate mõõteriistadega;
• reaalse tööaja mõõdistamine;
• koristusteenuse hangete nõustamine;
• koristuskontseptsioonide loomine;
• koristustööde järelvalve.

Puhastusekspert edendab koristusvaldkonda ka mitmeid rahvusvahelisi projekte juhtides. 2022 lõppeb rahvusvaheline uuringutulemustel põhinev projekt „Kuluefektiivne ja vajaduspõhine koristus“. 2021-2023 mõõdistame ja analüüsime tulemusi koos mitmete välisriikidega kahes projektis: „Koristusergonoomia – tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine“ ning „Turvaline ja efektiivne koristamine pandeemia olukorras“.

Puhastusekspert on KFLi liige alates 2022. aastast.
Siret Raid, tegevjuht
Tel: 5055173
siret@puhastusekspert.ee

Tungal OÜ
Koolituskeskus Tungal (OÜ Tulõtungal) on 16. märtsil 2016. aastal Eesti Hariduse Infosüstemis registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutus.
Me oleme üle-eestilise tegevushaardega mikroettevõte, kes pakub koolitusi eelkõige haridustöötajatele ning mittetulundussektori juhtidele.Õppetööd viime läbi viies õppekavarühmas (ISCED-F 2013).

 1. Aineõpetajate koolituse õppekavarühma kuuluvad meil sellised erineva sisuga täiskasvanute koolitajatele mõeldud koolitused, nagu näiteks aktiivõppemeetodite kasutamine ja motiveeriva õpikeskkonna loomine, aga ka täiskasvanute koolitamise põhimõtted.
 2. Arvutikasutuse õppekavarühma õppekavade alusel aitame arendada elanike digipädevusi vastavalt nende poolt tunnetatud vajadusele DigComp 2.1 pädevusmudeli kohaselt kuni neljanda kompetentsustasemeni.
 3. Isikuarengu õppekavarühma puhul on headeks näideteks meie koolitusteemadest õpioskuste arendamine, enesejuhtimine ja enesemotiveerimine ning konfliktikäsitlus.
 4. Juhtimise ja halduse õppekavade alusel aitame juhtidel edendada meeskondliku probleemilahenduse ja kaasava juhtimise oskusi.
 5. Kasvatusteaduse õppekava rühma alla kuuluvad näiteks meie väljundipõhise õppekava koostamise ja väljundipõhise hindamise meetodite koolitused.

Koolituskeskus Tungal on ja Töötukassa koolituskaardi partner ning ta on läbinud positiivselt Eesti Kutse- ja Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedihindamise esimese etapi.


Koolituskeskus Tungal on KFL liige 2021 aastast.

Riina Kütt, juhataja. Tel: 503 2251; riina@tungalkoolitus.ee
www.tungalkoolitus.ee

Multilingua keeltekool
Eesti suurimas keeltekoolis Multilinguas pakume alates 1994. aastast erinevaid keeleõppe võimalusi täiskasvanutele, noortele ja lastele.
Multilinguas saab õppida 20 võõrkeelt mugavates ruumides Tallinna südalinnas, asutustes ja ettevõtetes kohapeal, keelekeskkonnas välismaal, veebi teel või e-kursuste abil.
Aitame kujundada õppijate keeleõppe teekonda läbi individuaalse nõustamise. Viime ka läbi keeleoskustaseme testimist.

Multilingua kompetentsikeskus

Multilingua kompetentsikeskus on välja kasvanud Multilingua keeltekoolist. Oleme aastatega koolitajana palju arenenud ja kasvanud just tänu oma sisemisele vajadusele ja turunõudlusele.
Kompetentsikeskuse eesmärk on luua ruum nii avalikus kui ka erasektoris tegutsevate inimeste arenguks, et tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ja tihedas konkurentsis veelgi paremini toime tulla.
Pakume enesejuhtimis-, lävimis-, suhtlemisoskuse arenguks uudset lähenemist nii haridustöötajatele kui haridusasutuste juhtidele, nii ettevõtete kui ametiasutuste meeskondadele ja juhtidele. Võõrkeeleõpetajatele metoodikaalaseid koolitusi. Seda nii Eestis kui välismaal.
Ettevõtete ja ametiasutuste jaoks on loodud tulevikujuhtimise põhimõtetest lähtuv integraalne arenguprogramm, mis sobib nii juhtidele kui ka nende meeskondadele ja mis ühendab endas nii isikliku kui professionaalse arengu.
Multilingua kompetentsikeskus on osa rahvusvahelisest ERASMUS+ süsteemist, läbi mille pakume erinevaid ERASMUS+ koolitusi ja programme. Tänu oma suurele rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemusele saame nõustada üldhariduskoolide arendus-, õppe- ja projektijuhte Erasmus+ ja Nordplus projektide kirjutamisel.

OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

 • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
 • Raamatupidamise alaste kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe- Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistus)
 • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
 • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
 • Õigusalaste koolituste korraldamine- vastavalt tellimustele
 • Turundusalaste koolituste korraldamine
 • Muude finantsalaste koolituste korraldamine- rahavoogude aruanne, finantsanalüüs suhtarvude abil, raamatupidamisprogrammide alased koolitused, investeeringute hindamine ja eelarvestamine, majandusaasta aruanne, FIE maksustamine ja eelarvestamine jms.

Täiskasvanute Koolituskeskus on KFLi liige alates 2022. aastast.

Ly Pärn, juhataja. Tel: 5304 5566, info@taiendkoolitus.com

OÜ VESTIFEX
OÜ Vestifex on täiskasvanute õppe keskus, mis tegutseb alates 2011.a

OÜ Vestifexi fookusvaldkonnad:

 • täiskasvanute täiendkoolitused ja töökohapõhine õpe
  Meie peamised koolitused: täiskasvanute koolitaja/andragoogi koolitus; õpioskuste koolitus; projektijuhtimise kursus. Meie koolitusprogrammid toimuvad nii Eestis kui ka välismaal.
  Koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega korraldame töökohapõhise õppe hooldustöötajatele ja lapsehoidjatele.
 • rahvusvahelised projektid
  Oleme aktiivne Erasmus+ programmi osaleja. Koordineerime strateegilised projektid ise ja osaleme partnerina.
 • nõustamised
  Töötame palju õppeasutustega ja toetame neid rahvusvaheliste tegevuste arendamisel.
 • elukestvaõppe edendamine ja venekeelsete täiskasvanute koolitajate võrgustiku koordineerimine
  Korraldame sündmused elukestvaõppe populariseerimiseks (Connector, õppeüritused, kohtumised huvitavate inimestega – elav raamatukogu, „Everyone is learning“ festival). Koordineerime venekeelsete koolitajate võrgustiku ja korraldame kovisioonid, meistriklassid, töötoad, jne.

OÜ Vestifex on KFLi liige alates 2022. aastast.
Jelena Lohmatova, juhatuse liige. Tel. 5120998, jelena.lohmatova@vestifex.com

Luwi Koolituskeskus
Koolituskeskus Luwi pakub täienduskoolitusi sotsiaal- ning haridusvaldkonna töötajatele. Meie koolitajad on ühtlasi nii praktikud kui ka oma eriala spetsialistid, omades kõrgharidust ja/või töökogemust õpetatavas valdkonnas. Kõik esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris.

Meie koolituste valikusse kuuluvad:

 • Erialased baaskoolitused: Koolitame lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, tugiisikuid ja kogemusnõustajaid. Koolituste kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Õppekavad on koostatud silmas pidades kutsestandardeid, et soovi korral oleks osalejatel võimalik koolituse läbimise järgselt minna taotlema ka vastavat kutset.
 • Erinevad täienduskoolitused sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele.
 • Sisekoolitused ettevõtetele.
 • Esmaabi koolitused väljaõppe ja täiendõppe baasil.

Lisaks osutame nii sõltuvusnõustamise kui ka psühholoogilise nõustamise teenust.

Koostöö ja tunnustus:

 • Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Oleme positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.
 • Pälvisime Äripäeva poolt välja antud “Eesti Gasellettevõte 2021” tiitli.
 • Kuulume 2022. aastal avaldatud Äripäeva TOPis edukate koolitajate kategooriasse ning omame sertifikaati Usaldusväärne Ettevõte 2023.
 • Alates 5.04.2023 on Koolituskeskus Luwi Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige.
Ettevõtluskeskus OÜ
Ettevõtluskeskus OÜ aitab inimestel ümber õppida, omandada uusi oskusi ning alustada oma äri. Oleme uhked üle 2000 edukalt lõpetanud õpilase ja kõrge rahulolutaseme üle. Paljud meie vilistlased on alustanud oma ettevõtteid, edasi arenenud oma karjääris ja leidnud kõrgemat palka tänu uutele oskustele.

Meie spetsialiseerumisvaldkondadeks on digitaalne turundus, andmeanalüütika, tarkvara testimine, müügi automatiseerimine, veebiäri, agiilne juhtimine, tootejuhtimine ja palju muud.

Liitu meiega ning kujunda oma professionaalne tulevik juba täna.

Keeltekool Tarkus

Keeltekool Tarkus on praegu üks suuremaid täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitusasutusi Eestis. Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanutele ja kõigile kooli poolt pakutavatest õppekavast huvitatud isikutele ning lisaks pakub ka tõlketeenuseid. Keeltekool Tarkus tegeleb ka eesti keele A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistatava täienduskoolituse läbiviimisega. Registreerimise kuupäevad ja numbrid: 06.05.2019 – nr 1.1-3/19/103 ja 5.05.2020 – nr 1.1-3/20/111.

Keeltekooli Tarkus põhieesmärgiks on kvaliteetse keeleõppe pakkumine, kasutades mitmekesiseid õppevorme, kvalifitseeritud õpetajate juhendamist, kaasaegseid õppevahendeid ja paindlikku tunniplaani. Meie eripäraks on see, et õpingute ajal õppijal on juurdepääs meie loodud e-õppekeskkonnale, kus ta saab tundide välisel ajal mängude abil tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha kuulamisülesandeid. Õppija saab iseseisvalt valida ka sobiva koormuse ning jälgida oma edusamme.

Keeltekool Tarkus esitab täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade iga aasta. Õppekavarühm: Keeleõpe. Registreerimisnumber EHIS-es: 7252.

HAKA täienduskoolituse hindamisnõukogu 01.11.2023 toimunud istungil langetas nõukogu otsuse, et OÜ Tark Impuls on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas keeleõpe ning asutusele omistatakse selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.

Keeltekool Tarkus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Keeltekool Tarkus pakub:

 • Iseseisev õpe

Õpe toimub meie loodud e-õppekeskkonnas mängides. Mängud aitavad elavalt ja tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha kuulamisülesandeid. Pärast sobiva keele ja taseme valikut saate iseseisvalt valida ka sobiva koormuse, määrata tundide toimumise aega ning jälgida oma edusamme.

 • Keelekoolitused ettevõtetele

Ettevõtetes võõrkeelte õpetamisel on äärmiselt oluline, et koolitusprogrammi koostamisel lähtume eelkõige kliendi vajadustest ja soovidest. Me valime igale kliendile parima lahenduse, pakkudes laia võõrkeelte valikut, kvalifitseeritud ja kogenud õpetajaid, paindlikke koolitusvorme ja kaasaegseid õppematerjale. Koolituse sisu, aeg ning kursuse kestus lepitakse eraldi kokku. Enne koolituse algust on õpilaste keeletaseme testimine tasuta. Teenusesse kuulub konsultatsioon, õpilaste keeletaseme testimine, kursuse eripärade määratlemine ja õppekava koostamine, kursuse läbiviimine, tulemuste resümeerimine ja tunnistuse väljastamine. Me pakume nii üldist keeleõpet kui ka keeleõpet vastavalt Teie asutuse spetsiifikale. Kursuse kestus ja hind kokkuleppel.

 • Keelekursused

Tunnid toimuvad kaks või kolm korda nädalas, mille raames õpilane saab keeleõppe põhioskused või siis jätkab võõrkeele õpinguid grupis. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu sellistele keele aspektidele nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid mängulisi võtteid, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates. Õppetöö toimub koos õpetajaga 5–10-liikmelistes gruppides, mis moodustatakse teadmiste põhjal ja tundide soovitud intensiivsuse ja sageduse järgi. Õppetöö käigus tehakse nii rühma- kui ka paaristöid, mis on suunatud keele praktilisele kasutamisele juba esimesest tunnist alates. Kodutööde tegemine ja materjali kordamine toimub mugavas e-keskkonnas Tarkus õppijale sobival ajal ja sobivas kohas. Meie loodud e-keskkond täiendab kursust suurepäraselt: see võimaldab mängude abil läbitud materjali korrata ja olla pidevalt keeleõppe protsessi kaasatud. Õppevormid: kontaktõpe, paindõpe, e-õpe.

 • Individuaalõpe

Individuaalne koolitus on kõige efektiivsem koolituse viis. Vastavalt Teie soovidele ja eesmärkidele koostab õpetaja individuaalse õppeprogrammi. Õppetööks sobiva koha, aja ja õppegraafiku saate valida ise. Tunnis on kogu õpetaja tähelepanu pööratud Teile. Soovi korral võib õppetööd läbi viia ka Skype teel.

 • Tõlketeenus

Kirjalik ja suuline tõlge, toimetamine, notariaalne tõlge. Küsi lisa!

Keeltekool Tarkus on KFLi liige alates 2024 aastast.
Tatjana Romanova, juhataja. Tel: 55556293; info@tarkus24.ee

Personaliekspert OÜ

Oleme tänulikud, et meil on juba 15 aastat õppijate usaldust. Täna viime läbi täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi Tartus, Tallinnas ja veebis. Oleme positiivselt läbinud HAKA hindamise õppekavarühmas “reklaam ja turundus” ja meile on antud kvaliteedimärk.
Kontaktisik: Ülle Mugu, tel 58439917
www.personaliekspert.ee