Eetikakoodeks

(Kinnitatud KFL liikmete poolt 31. august.2022) Versioon 4.3.22

Üldised põhimõtted

Antud eetikakoodeksis toodud lubadused on heaks kiitnud KFL liikmesorganisatsioon. Iga liikmesorganisatsioon tagab ja vastutab, et teda esindavad koolitajad, konsultandid ja teised töötajad (edaspidi töötajad) täidaksid antud eetikakoodeksis toodud lubadusi. Antud lubaduste rikkumist arutatakse spetsiaalselt selleks loodud eetikakomisjonis. Eetikakoodeksi korduva rikkumise puhul on KFL juhatusel õigus süüdi olev liige organisatsioonist välja arvata.


KFL liikmesorganisatsioonina kohustume järgima allolevaid kokkuleppeid.

Peame kinni kliendile antud lubadustest

  • Meie poolt kliendile antud lubadused on realistlikud, taasesitatavad ja nende täitmist saab jälgida (referents, KPI)
  • Peame kinni konfidentsiaalsusnõuetest a’ priori
  • Referentse kasutame vaid kliendi loal
  • Me lubame kliendile vaid seda, milles me oleme professionaalid


Meie töö eesmärk on kliendile lisaväärtuse loomine ja kvaliteetse teenuse pakkumine

  • Meie töö eesmärgiks on kliendile lisaväärtuse loomine (ei saa olla kliendi sidumine endaga)
  • Meie töö kliendile on kvaliteetne, väärtustame kvaliteeti
  • Vajadusel toetame ja juhendame klienti kõrgema lisaväärtusega ja/või kvaliteetsema teenuse ostmiseks


Austame intellektuaalset omandit

  • Peame kinni intellektuaalse omandi kaitse põhimõtetest, ei kasuta teiste poolt kaitstud tooteid ja kontseptsioone ilma vastava loata
  • Võõraste materjalide kasutamisel viitame allikale


Meie töötajad on kodanikena eeskujuks

  • Me ei anna kliendile soovitusi, mis lähevad lahku ühiskonnas kehtiva hea tavaga
  • Meie töötajad on kodanikena ise eeskujuks, teevad nii nagu räägivad


Meie töötajad on lojaalsed tööandjale

  • Me usume, et klient saab enam kasu tugevast organisatsioonist kui üksiktegijast (meie töötajad müüvad eelkõige esindatavat organisatsiooni ja seejärel iseennast, kliendid kuuluvad organisatsioonile, mitte eraisikule)
  • Meid esindavad töötjad austavad tööandja kohustusi ja omandit (konfidentsiaalne info, materjalid, kliendisuhted)


Meie töötajad peavad kinni tööandjaga kokku lepitud konkurentsikeelust

  • Meie töötajate lepingulised suhted tööandjatega on selged ja avalikud
  • Me töötajad austavad tööandjale antud lubadusi (mitte töötada mujal või teatud aeg pärast kokkuleppe lõppemist)


Me ei halvusta konkurenti

  • Me keskendume enda tugevustele, mitte konkurendi nõrkustele
  • Eetikakoodeksi vastu eksivate isikute ja organisatsioonidega vastandume, väldime koostööd ja teavitame teisi liikmeid


Teeme koostööd KFL liikmetega

  • Teeme koostööd teiste liidu liikmetega kliendile parema lahenduse pakkumiseks
  • Oleme liidu liikmetega avatud, jagame koostööks vajalikku informatsiooni


Meie koolitajad / konsultandid tegelevad pidevalt enda arendamisega

  • Usume turu nõudmisi arvestavasse spetsialiseerumisse
  • Meie koolitajad ja konsultandid investeerivad aega enda ja /või oma organisatsiooni arendamisse


Väärtustame koolitaja / konsultandi ametit

  • Me usume sellesse ametisse ja selle kasusse nii klientidele kui ka ühiskonnale
  • Võimalusel tutvustame seda ametit ja julgustame teisi seda ametit valima