Eetikakoodeks

(Kinnitatud KFL üldkoosolekul 18.02.2015)

Üldised põhimõtted

Antud eetikakoodeksis toodud lubadused on heaks kiitnud KFL liikmesorganisatsioon. Iga liikmesorganisatsioon tagab ja vastutab, et teda esindavad koolitajad, konsultandid ja teised töötajad (edaspidi töötajad) täidaksid antud eetikakoodeksis toodud lubadusi. Antud lubaduste rikkumist arutatakse spetsiaalselt selleks loodud eetikakomisjonis. Eetikakoodeksi korduva rikkumise puhul on KFL juhatusel õigus süüdi olev liige organisatsioonist välja arvata.

 

KFL liikmesorganisastiooni liikmena kohustume järgima allolevaid kokkuleppeid.

Peame kinni kliendile antud lubadustest

  • Meie poolt kliendile antud lubadused on realistlikud, taasesitatavad ja nende täitmist saab jälgida (referents, KPI)
  • Peame kinni konfidentsiaalsusnõuetest a’ priori
  • Referentse kasutame vaid kliendi loal
  • Me lubame kliendile vaid seda, milles me oleme professionaalid

 

Meie töö eesmärk on kliendile lisaväärtuse loomine

  • Meie töö eesmärgiks on kliendile lisaväärtuse loomine (ei saa olla kliendi sidumine endaga)
  • Püüdleme selle poole, et klient saaks meie teenustest mõõdetavat kasu

 

Austame intellektuaalset omandit

  • Peame kinni intellektuaalse omandi kaitse põhimõtetest, ei kasuta teiste poolt kaitstud tooteid ja kontseptsioone ilma vastava loata
  • Võõraste materjalide kasutamisel viitame allikale

 

Meie töötajad on kodanikena eeskujuks

  • Me ei anna kliendile soovitusi, mis lähevad lahku ühiskonnas kehtiva hea tavaga
  • Meie töötajad on kodanikena ise eeskujuks, teevad nii nagu räägivad

 

Meie töötajad on lojaalsed tööandjale

  • Me usume, et klient saab enam kasu tugevast organisatsioonist kui üksiktegijast (meie töötajad müüvad eelkõige esindatavat organisatsiooni ja seejärel iseennast, kliendid kuuluvad organisatsioonile, mitte eraisikule)
  • Meid esindavad töötjad austavad tööandja kohustusi ja omandit (konfidentsiaalne info, materjalid, kliendisuhted)

 

Meie töötajad peavad kinni tööandjaga kokku lepitud konkurentsikeelust

  • Meie töötajate lepingulised suhted tööandjatega on selged ja avalikud
  • Me töötajad austavad tööandjale antud lubadusi (mitte töötada mujal või teatud aeg pärast kokkuleppe lõppemist)

 

Me ei halvusta konkurenti

  • Me keskendume enda tugevustele, mitte konkurendi nõrkustele
  • Eetikakoodeksi vastu eksivate isikuteja organisatsioonidega konfronteerume, väldime koostööd ja teavitame teisi liikmeid

 

Teeme koostööd KFL liikmetega

  • Teeme koostööd teiste liidu liikmetega kliendile parema lahenduse pakkumiseks
  • Oleme liidu liikmetega avatud, jagame koostööks vajalikku informatsiooni

 

Meie koolitajad / konsultandid tegelevad pidevalt enda arendamisega

  • Usume turu nõudmisi arvestavasse spetsialiseerumisse
  • Meie koolitajad ja konsultandid investeerivad vähemalt kolmandiku oma tööajast enda ja organisatsiooni arendamisse

 

Väärtustame koolitaja / konsultandi ametit

  • Me usume sellesse ametisse ja selle kasusse nii klientidele kui ka ühiskonnale
  • Võimalusel tutvustame seda ametit ja julgustame teisi seda ametit valima

 

Lae eetikakoodeksi dokument alla siit – Eetikakoodeks