Põhikiri

EESTI KOOLITUS- JA KONSULTATSIOONIFIRMADE LIIDU PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (edaspidi EKFL) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid.
1.2 KFL asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 KFL ei jaga oma varasid või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, ega KFL-ile annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud abikaasadele, otsejoones sugulastele, õdedele või vendadele, õdede või vendade alanejatele sugulastele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
1.4 KFL ei anna punktis 1.3 nimetatud isikutele ka laenu ega laenutagatist, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
1.5 KFL omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik EKFL põhikirjalise ja eesmärgipärase tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
1.6 KFL-i tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.7 KFL-i halduskulud peavad vastama tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
1.8 KFL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRK
2.1 KFL eesmärgiks on Eesti täiskasvanute koolituse arendamine (muuhulgas selle kättesaadavaks tegemine kõigile soovijatele) ja tutvustamine väljapoole Eestit, soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmade arenguks ning liikmeskonna huvide esindamine ja kaitsmine.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks KFL:
2.2.1. osaleb aktiivselt õigusloome protsessis;
2.2.2. tegeleb täiskasvanute koolitusalast ettevõtlust käsitleva info kogumise ja vahendamisega kõigile koolitustest huvitatutele;
2.2.3. loob ja arendab sidemeid teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
2.2.4. korraldab nõupidamisi, seminare, näitusi ja teabeüritusi;
2.2.5. teeb koostööd teiste ettevõtlusorganisatsioonidega nii Eestis kui ka väljapool Eestit;
2.2.6. esindab ja kaitseb oma liikmete huvisid.

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 KFL liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud koolitus- ja konsultatsiooniettevõtted, kes tunnistavad ja järgivad KFL põhikirja ja maksavad liikmemaksu.
3.2 KFL liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda KFL üldkoosolekul otsustava hääleõigusega, valida ja olla valitud KFL juhatusse;
3.2.2. esitada KFL üldkoosolekule ja juhatusele arutamiseks ettepanekuid KFL tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatud küsimused esitatakse juhatuse kaudu;
3.2.3. saada juhatuselt teavet KFL tegevuse kohta;
3.2.4. vähemalt 1/10 KFL liikmete poolt juhatusele esitatud taotluse alusel nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures taotlus tuleb esitada kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse;
3.2.5. kasutada KFL teabelisi ja organisatsioonilisi teenuseid ning osa võtta KFL üritustest;
3.2.6. astuda üldkoosolekule esitatud avalduse alusel KFL-st välja.
3.3 KFL liige on kohustatud:
3.3.1. tunnistama, austama ja järgima käesolevat põhikirja;
3.3.2. täitma üldkoosoleku ja juhatuse poolt nende pädevuse piirides tehtud otsuseid ja kinnitatud reglemente;
3.3.3. tasuma iga aasta esimese kvartali jooksul aasta liikmemaksu, juhul kui üldkoosolek pole otsustanud teisiti;
3.3.4. aitama oma tegevusega kaasa KFL-i arengule;
3.3.5. mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
3.3.6. andma enda kohta tõest informatsiooni;
3.3.7. juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral informeerima sellest koheselt juhatust;
3.3.8. KFL-ist väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 kalendripäeva jooksul temale kasutada antud KFL-i vara;
3.3.9. Hüvitama KFL-ile oma tegevuse, mille riisikot ta kannab, tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale õigusele.
3.4 Eelpoolnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib üldkoosolek oma sellekohase otsusega KFL liikme käesoleva põhikirjaga ette nähtud õigusi piirata või ta KFL liikmeskonnast välja arvata.

IV LIIKMEKS ASTUMINE JA LIIKMELISUSE LÕPPEMINE
4.1 KFL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astuda sooviva juriidilise isiku vastava kirjaliku avalduse alusel.
4.2 KFL liikmeks vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt ühe KFL-i liikme soovitus.
4.3 KFL liikme õigused ja kohustused omandab isik peale juhatuse sellekohase otsuse tegemist ning sisseastumismaksu tasumist.
4.4 Liikmelisus lõpeb:
4.3.1. liikme omal soovil väljaastumisega;
4.3.2. juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jagunemise korral;
4.3.3. liikme väljaarvamisel juhatuse otsusega.
4.5 Liikmelisuse lõppemisel liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
4.6 KFL liige esitab liidust välja astumiseks juhatusele vastavasisulise avalduse. Sõltumata avalduse esitamise ajast loetakse liige välja astunuks avalduse esitamise aastale järgneva aasta algusest.
4.7 KFL juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jagunemise korral esitab ta juhatusele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Juhatuse otsusega loetakse liikmelisus lõppenuks.
4.8 Liikme võib KFL-ist välja arvata juhatuse otsusega, juhul kui:
4.8.1 liige korduvalt jätab täitmata KFL-i põhikirjas toodud sätteid;
4.8.2 liige kahjustab KFL-i olulisel määral;
4.8.3 liikme tegevus ei sobi kokku KFL-i põhimõtete ja eesmärkidega;
4.8.4 liige on hilinenud KFL-i liikmemaksu tasumisega rohkem kui kaks (2) kuud;
4.8.5 liige ei võta osa KFL-i tegevusest.

V JUHTIMINE
5.1 Üldkoosolek
5.1.1. KFL kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kelle ainupädevusse kuulub:
5.1.1.1. põhikirja ja eesmärgi muutmine;
5.1.1.2. juhatuse liikmete valimine;
5.1.1.3. KFL majandusaasta aruande ja audiitori arvamuse kinnitamine;
5.1.1.4. ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine ning muud seaduses sätestatud otsuste vastuvõtmine.
5.1.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvemini kui üks kord aastas. Üldkoosoleku toimumise kuupäev ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 30 päeva ette. Üldkoosoleku päevakord teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva ette. Erakorralisest üldkoosolekust teatatakse vähemalt 15 päeva ette. Erakorralise üldkoosoleku teade peab sisaldama erakorralise üldkoosoleku päevakorda.
5.1.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole KFL-i liikmetest.
5.1.4. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks (2) liiget.
5.1.5. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
5.1.6. Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhataja.
5.1.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest, välja arvatud kui seaduses ei ole ette nähtu suurema häälteenamuse nõuet.
5.4. Juhatus
5.4.1. Juhatus on üldkoosoleku poolt määratud kolme (3) kuni viie (5) liikmeline organ, kes lähtuvalt üldkoosoleku poolt antud suunistest ning kinnitatud tegevuskavast juhib ja esindab KFL-i.
5.4.2. Juhatuse volituste tähtaeg on kuni kolm (3) aastat.
5.4.3. Juhatus:
5.4.3.1. määrab liikmemaksu reglemendi hiljemalt 1 aasta enne vastavate liikmemaksude kehtestamist;
5.4.3.2. koostab KFL eelarve ja tööplaani;
5.4.3.3. koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus. Koosoleku kutsub vähemalt 10 päevase etteteatamistähtajaga kokku juhatuse esimees.
5.4.3.4. omab õigust kutsuda kokku üldkoosoleku ja erakorralise üldkoosoleku.
5.4.3.5. koosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole liikmetest.
5.4.3.6. võib mõjuval põhjusel otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata kirjaliku (elektroonilise) hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

VI JÄRELVALVE
6.1. Järelvalvet KFL-i organite tegevuse üle teostab revident.
6.2. Revident teostab auditeerimist, so raamatupidamisaruande kontrollimist ja sellele hinnangu andmist auditeerimiseeskirjast lähtuvalt. Revidendi aruanne esitatakse üldkoosolekule koos majandusaasta aruandega kinnitamiseks.

VII KFL-i LÕPETAMINE
7.1 Mittetulundusühing lõpetatakse:
7.1.1 üldkoosoleku otsusega;
7.1.2 KFL-i pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
7.1.3 KFL-i liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
7.1.4 Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
7.2 KFL-i lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
7.3 KFL-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine kooskõlas mittetulundusühingute seaduses sätestatuga.
7.4 KFL-i likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.
7.5 KFL-i lõppemisel kantakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele mittetulundusühingule või sihtasutusele, kes on kantud tulumaksusoodustusi saavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.6 KFL-i sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.
7.7 KFL-i ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

VIII KONFIDENTSIAALSUS
8.1. KFL liikmel on õigus klassifitseerida KFL-ile avaldatavad andmed, seisukohad ja muu info konfidentsiaalseks, seda otseselt väljendades.
8.2. KFL poolt esitatavad olulised seisukohad kuuluvad kooskõlastamisele liikmetega.
8.3. Konfidentsiaalsuse ja andmete õigsuse ning kooskõlastatuse eest vastutab KFL-i juhatus.

Lae põhikirja dokument alla siit – Põhikiri