Kvaliteedinõuded

(Kinnitatud KFL üldkoosolekul 18.02.2015)

Eesti Koolitus- ja konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) liige:

  • Järgib oma koolitus- ja konsultatsioonialases tegevuses koolitusettevõtte head tava
  • Arendab, hindab ja täiustab süsteemselt oma juhtimissüsteemi vastavalt rahvusvaheliselt aktsepteeritud kvaliteedijuhtimise põhimõtetele (näit. ISO või muud asjakohased standardid, juhtimiskvaliteedi ja täiuslikkusmudelid vms)
  • Võtab vastutuse ja deklareerib oma kohustumust kliendikesksele lähenemisele ning süsteemsele kvaliteedi tagamisele (lähtub kliendi vajadustest ja püüdleb kliendile lisaväärtuse loomisel ootuste ületamise poole)

   

  Miinimumnõuded kvaliteedi alal:

  • Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – Süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine (p)arendustegevustes
  • Pädevate töötajate (koolitajate, konsultantide) olemasolu ja arendamine – Töötajatele kvalifikatsiooninõuete (vajalike kompetentside?) kehtestamine ja järgimine.
   Märkus: töötajate all mõistetakse kõiki koolitus- või konsultatsiooniteenust osutavaid inimesi, nii ettevõtte töötajaid kui partnereid ja allahankijaid.
  • Kvaliteeti kindlustava dokumenteeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine, selle asjakohasuse hindamine (sise- ja/või välishindamine) ja järjepidev täiustamine
  • Kvaliteet ja kliendikesksus avalduvad ettevõtte strateegilistes eesmärkides, mille elluviimiseks on tagatud ressursid.

   

  Tõendusdokumendid:

  • Kliendi tagasiside süsteemi kirjeldus, tagasisideküsitluste tulemused ja nende analüüs, parendustegevuste kirjeldused
  • Kvalifikatsiooninõuded (vajalikud kompetentsid), töötajate hindamise ja tagasiside tulemused ja nende analüüs
  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi asjakohane kirjeldus (näiteks (kvaliteedi)juhtimissüsteemi käsiraamat, põhi-ja tugiprotsesside kirjeldused, protseduurireeglid jne)
  • Strateegia ja tegevuspõhimõtted/poliitika

   

  Lisaks miinimumnõuete täitmisele püüdleb KFLi liige pideva täiustumise teel oma suutlikkuse suurendamisele ja enama kui miinimumnõuete ületamise poole.

   

  Lae KFLi kvaliteedinõuete dokument alla siit – Kvaliteedinõuded.